Ruim 100 geïnteresseerden naar het Aquafarm Open Huis

In de kassen van de Radboud Universiteit Nijmegen vond op 22 en 23 mei het Aquafarm Open Huis plaats. Samen met de CWE-leden (Commissie Waterketens en Emissies), die op 19 mei al een kijkje kwamen nemen, zijn ruim 100 belangstellenden van alles te weten gekomen over de voortgang en resultaten van Aquafarm.

Overweldigende reacties
De grote en diverse opkomst van de bezoekers bevestigt de interesse en relevantie van vraagstukken en oplossingen binnen een circulaire economie. Logischerwijs waren de waterschappen ruim vertegenwoordigd met zo’n 60%. Maar ook universiteiten/hogescholen en overheden, zoals provincies, Rijkswaterstaat en gemeenten, hebben met een aandeel van 20% hun betrokkenheid getoond. De overige 20% van de bezoekers zijn te herleiden naar duurzame en innovatieve ondernemers en initiatieven, zoals Courage, De Groene Hub en het Grondstoffen Collectief Almere.

 

Bekijk ook de Aquafarm Open Huis aftermovie

We waren overweldigd door alle reacties tijdens ons open huis. Niet alleen de hoge opkomst en de diversiteit in geïnteresseerden, maar vooral ook het enthousiasme dat loskwam motiveert ons nog meer om in volle vaart verder te gaan met dit mooie initiatief.

“Het mooie van Aquafarm is dat het ons dwingt op een integrale manier te kijken naar oplossingen.”

Als eersten kregen bezoekers van het open huis het wetenschappelijke bewijs dat het producerende en zuiverende principe van Aquafarm werkt! Aquafarm gebruikt de natuur als voorbeeld. Door het toepassen van natuurlijke zuiveringsprincipes laten we, onder gecontroleerde en gestuurde omstandigheden, producten groeien. Die producten oogsten we en er blijft schoon water over.

rondleiding bij stromende Aquafarm tijdens open huis

Innovatie
De innovatie van Aquafarm zit in de juiste keuze van de organismen die op een slimme manier aaneengeschakeld worden en daardoor maximaal hoogwaardige grondstoffen produceren terwijl ze het water zuiveren. Hiervoor brengen we wetenschappelijke kennis en praktijkkennis uit verschillende sectoren samen:

  • Kennis over de werking van voedselwebben en zelfreinigend vermogen van de natuur;
  • Kennis over inhoudsstoffen, mogelijke biobased toepassingen en kennis van de markt;samenbrengen van kennis
  • Technische kennis en de laatste ontwikkelingen op het gebied van het optimaliseren van groeicondities, met beperkte ruimte. Denk aan vertical farming, toepassing van LED-verlichting, ontwikkelingen op het gebied van stadlandbouw en aquaponics;
  • En natuurlijk kennis op het gebied van het zuiveren van afvalwater en de kwaliteit van het water.

Het samenbrengen van deze kennis doen we door in een multidisciplinair team te werken aan onderzoek, ontwerp én toepassing. Door dit in nauwe samenwerking te doen, zorgen we ervoor dat de resultaten en de inzichten bij elkaar optellen. En van daaruit zetten we weer nieuwe acties uit waardoor Aquafarm een rijk initiatief is.

Aquafarm werkt!
Een jaar onderzoek leert ons dat we met macro-organismen (planten en dieren) afvalwater verdergaand kunnen zuiveren en tegelijkertijd slib kunnen reduceren. Ook weten we nu dat we, tijdens dit zuiveringsproces op hoog belast water, biomassa kunnen produceren. En met die biomassa winnen we belangrijke stoffen als stikstof en fosfor terug.

Daarbovenop heeft de cascadering – het geschakeld, in monoculturen, zuiveren –bijzonder veel potentie. En daardoor ontstaat een complementaire zuivering.

“Ik heb een glimp van de toekomst gezien.”

De Aquafarm business case
Het startpunt voor de toepassing zijn de goede onderzoeksresultaten. Van die organismen waarvan we verwachten dat ze een plek krijgen in Aquafarm gaan we op zoek naar geïnteresseerde marktpartijen waarmee we de keten kunnen sluiten. Zo hebben we een samenwerking gevonden met ABC-kroos die ons kroos gaat raffineren en de eiwitten als technisch eiwit wil afzetten in de lijm/coating industrie. De praktijkproef hiervoor staat in de startblokken en we verwachten in juni/juli de eerste kilo’s aan ABC-kroos te leveren.

bijdragen toepassing

Door met de markt samen te werken weten we pas werkelijk de waarde van het te produceren organisme. En dat wordt input voor de business case van Aquafarm.

Productie en de toepassing daarvan is slechts 1 van de knoppen van het verdienmodel. Slibreductie, vermeden zuiveringsheffing, verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit, verlagen van de CO2 footprint en verwijdering van specifieke stoffen zoals medicijnresten zijn hier ook nadrukkelijk onderdeel van.

 

Slim omgaan met het ruimtebeslag
Radicaal anders zuiveren betekent ook een radicaal ander ontwerp: de afvalwaterzuivering zoals we hem kennen, is een heel efficiënt systeem. Als we gaan zuiveren met hogere organismen zoals planten en dieren, dan hebben we al snel een veelvoud van de huidige oppervlakte nodig. Dit vraagt dus om slim om te gaan met het huidige ruimtebeslag. Maar er is meer. Nu ligt een zuivering vaak afgelegen en verschuild. Als we onszelf zien als de hofleverancier van nutriënten, moet dit veel dichter bij de plaats liggen waar die behoefte aan nutriënten is en integreren in de omgeving.

Vanuit de laboratorium experimenten (onze ‘proof of principle’) werken we toe naar een demo en dan naar een 1e, 2e, xe, generatie Aquafarm. We willen niet dat er pas geïnvesteerd wordt als de 7e generatie er is. En dat vraagt om een ontwerp dat modulair is zodat je nooit een verouderd model hebt. resultaten creathonDaarbij willen we ook een antwoord op seizoensgebonden teelt én snel kunnen inspringen op de vraag vanuit de markt. Als laatste, de traditionele zuivering bestaat uit alleen maar beton. We ontwerpen voor de toekomst en dit betekent dat het in materiaalgebruik moet passen binnen de circulaire principes.

Medio mei organiseerden we hiervoor een succesvolle creathon. Jonge, vernieuwende en ervaren denkkracht brachten we bij elkaar om tot nieuwe ideeën en inzichten te komen voor het ontwerp. De uitkomsten van deze bijeenkomst, met mooie visualisaties van de Academy tekenaars van Jam visual thinking, werden tijdens de rondleiding gepresenteerd.

Tijd voor versnelling
We kunnen dus mooie conclusies trekken, op basis waarvan we kunnen stellen dat Aquafarm een zuiverende- én producerende functie heeft. De volgende stap is dat we gaan versnellen, doordat we omstandigheden creëren waarmee de productiesnelheid vergroot. Want wat we zeker weten, is dat er een tekort komt aan diverse grondstoffen waaronder nutriënten en schoon water. Om die reden moeten we afvalwater niet meer zien als afval, maar als een rijke, waardevolle stroom die we maximaal benutten in de toekomst.

Overtuigd geraakt?!
De rondleiding door de kassen gaf bezoekers een visueel beeld van de behaalde resultaten en het bood aanknopingspunten en voldoende stof voor vragen, suggesties en discussie. Op mindmaps werden bezoekers uitgedaagd ideeën aan te leveren voor het ontwerp en de toepassing. En ook de stromende Aquafarm gooide hoge ogen.

  veel belangstelling voor resultaten  presentatie van resultaten

Met het open huis kijken we terug op een jaar waarin we ervan overtuigd geraakt zijn dat Aquafarm zeer beloftevol is en een bijdrage kan leveren aan een biobased en circulaire economie. Door samen te werken vanuit een sterke visie, geven we invulling aan dit mooie initiatief.

Ben je ook zo enthousiast geworden over Aquafarm? We zijn altijd op zoek naar pioniers die met ons de uitdaging aan willen gaan om Aquafarm tot een succes te maken. Interesse en suggesties kun je kenbaar maken bij Judith Hoogenboom,  via telefoon 06-51593556 of per mail: judithhoogenboom@aquafarm.nl.