Beleidsverkenning broeikasgas (mei 2020)

door | okt 5, 2020

Beleidsverkenning broeikasgas (mei 2020)

Eén van de doelstellingen van Aquafarm is een bijdrage leveren aan het terugdringen van broeikasgassen door waterzuiveringen. Om deze bijdrage te kunnen leveren, wil Aquafarm zo goed  mogelijk aansluiten bij de vragen en doelstellingen van waterschappen. Daarom heeft Aquafarm adviesbureau Bioclear earth gevraagd een beleidsverkenning uit te voeren om (1) inzicht te krijgen in de status van de beleidsmatige doelstellingen bij waterschappen, en (2) een beeld te vormen van de huidige kennis van waterschappen omtrent de uitstoot van broeikasgassen in de conventionele waterzuivering. Voor deze beleidsverkenning zijn zes waterschappen en de betrokken onderzoekers van Radboud Universiteit geïnterviewd en is een literatuurstudie uitgevoerd. In deze nieuwsbrief delen we graag de belangrijkste bevindingen en adviezen aan Aquafarm en waterschappen uit deze beleidsverkenning met jullie.

Belangrijkste bevindingen beleidsverkenning

  1. Er bestaat algemeen nationaal beleid voor de terugdringing van broeikasgassen, maar specifiek beleid voor het terugdringen van gassen die ontstaan in de waterzuivering ontbreekt.
  2. Intern beleid of concrete maatregelen per waterschap voor de reductie van lachgas- en methaanemissie op de zuiveringen ontbreken. Wel zijn er individuele waterschappen die ambities hebben uitgesproken of metingen hebben gedaan
  3. Het ontbreekt waterschappen aan een uniforme berekeningsmethodiek voor de klimaatvoetafdruk

Advies aan de watersector: inzet op kennisdeling en uniforme afspraken en meetmethodes

Bioclear adviseert de watersector actief kennis met elkaar te delen en kaders met elkaar op te stellen in een werkgroep, er is inmiddels een Community of Practice, een CoP in oprichting. Binnen deze groep  moeten uniforme afspraken worden gemaakt voor berekenen van de klimaatvoetafdruk van waterzuiveringen. Ook adviseert Bioclear earth in te zetten op onderzoek naar nieuwe meetmethodes om uitstoot van broeikasgassen in de toekomst preciezer in kaart te brengen, diverse waterschappen zijn inmiddels al aan het meten en zullen dit zeker inbrengen in de CoP . Zo kan een betere afweging gemaakt worden tussen de effectiviteit van maatregelen gericht op enerzijds methaan en lachgas en anderzijds CO2.

Aquafarm en broeikasgassen

Het rapport geeft ook aanbevelingen voor Aquafarm. Op basis van het rapport adviseert Bioclear earth Aquafarm om vol in te zetten op de realisatie van een energiezuinig concept. Dit kan door te richten op de reductie van CO2-uitstoot uit de lange kringloop, en het realiseren van een vermindering van lachgas (N2O), methaan (CH4) uit de zuivering. Daarmee verstevigt Aquafarm zich als voorloper in de markt. Belangrijk daarbij is de vermindering van broeikasgasemissies met het ‘Aquafarm concept’ te verifiëren. Ook Aquafarm is daarom gebaat de ontwikkeling van een uniforme meetmethode.

Deze aanbevelingen sluiten goed aan bij de weg die Aquafarm al is ingeslagen. Het team van Aquafarm is bezig een nieuw zuiveringsconcept te ontwikkelen, met zo min mogelijk uitstoot van broeikasgassen. Dit doen we door enerzijds te zorgen dat Aquafarm energiezuinig is (weinig hulpstoffen en gebruikmakend van hernieuwbare energie), en anderzijds door te focussen op een minimale uitstoot of een vermindering van lachgas, methaan en CO2 uit de zuivering ten opzichte van traditioneel zuiveringsproces. Mogelijk kunnen de organismen die in de Aquafarm op het afvalwater groeien de omstandigheden in het water of slib zodanig beïnvloeden, dat de vorming van deze gassen kan afnemen. Hierover is echter nog weinig bekend en de bevindingen zijn niet eenduidig. 

 

Wil je op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van de laatste ontwikkeling.
We beloven je niet te spammen!

You have Successfully Subscribed!